نسترن وثوقیحالا که خیالِ آمدن نداری

دیگر

مرگ تنها کسی است

که می‌توانم به انتظارش بنشینم!
برچسب‌ها:
نسترن وثوقی

نسترن وثوقیتو می توانی نیایی،

ولی من

نمی توانم، منتظرت نباشم!

برچسب‌ها:
نسترن وثوقی

نسترن وثوقیهوا دو نفره است

ما هم می رویم، قدم بزنیم

من و خیالِ توبرچسب‌ها:
نسترن وثوقی

نسترن وثوقی

 

 

 

دیگر نمی توانم بگویم،

من در زندگی خیر ندیده ام،

حالا که تو را دیده ام !

 

 

 

 

 


برچسب‌ها:
نسترن وثوقی

نسترن وثوقی

 

 

نمی آیی

و من همیشه گمان می کنم

دلیل تمام دلشوره های غروب های این شهر لعنتی

تو هستی !

 

 

 

 


برچسب‌ها:
نسترن وثوقی